Skip to content

Aktuellt

for asf_button

För ASF

for offentlig sektor_button

För offentlig sektor

for naringsliv_button

För näringsliv

asf-listan_button

ASF-listan

Vänd på fler stenar för att bryta långtidsarbetslösheten!

DEBATT Personer med komplexa svårigheter behöver ett mer långvarigt stöd från Arbetsförmedlingen i samverkan med engagerade arbetsgivare. Tyvärr har detta arbetssätt nästan helt prioriterats bort, skriver Ulrica Person och Christina Merker-Siesjö.

Långtidsarbetslösheten biter sig fast på höga och för samhället som helhet extremt destruktiva nivåer. Nu tar Arbetsförmedlingens erkänt kompetenta och professionella analyschef, Annika Sundén, bladet från munnen och lämnar sin post.
En av anledningarna är Arbetsförmedlingens reformering där upphandlade matchningsinsatser prioriteras framför andra insatser som passar bättre för att möta de långtidsarbetslösas behov.

Som arbetsintegrerande sociala företag, ASF, är vi väl bekanta med detta problem och delar analyschefens bedömning. Precis som Annika Sundén ser vi att personer med komplexa kombinationer av svårigheter behöver ett mer sammanhållet och långvarigt stöd från Arbetsförmedlingen i nära samverkan med engagerade arbetsgivare. Tyvärr har detta arbetssätt idag nästan helt prioriterats bort och engagerade arbetsgivares möjligheter att bidra till lösningar tappas bort.

Prioriteringarna som vi ser idag är tyvärr motsatsen till att att bryta utanförskapet.

 

Att prioritera bort den förstärkta arbetsträningen och aktivt arbete med lönebidrag är att prioritera bort insatser där alla engagerade arbetsgivare har möjlighet att bidra till lösningar på långtidsarbetslösheten. Oron för den här utvecklingen syns också tydligt i remissvaren gällande den fortsatta reformeringen från till exempel kommuner, fackliga organisationer, funktionsrättsrörelsen och andra som ser och bär konsekvenserna av detta. Prioriteringarna som vi ser idag är tyvärr motsatsen till att vända på varje sten för att bryta utanförskapet.

Skoopis medlemskår har sedan tiden innan reformeringen stor erfarenhet av samverkan med Arbetsförmedlingen och kommuner kring grupper som av olika skäl har svårt att komma in och få fäste på arbetsmarknaden.

Inom till exempel konceptet Yalla Trappan har vi också lång erfarenhet och utvecklade metoder för att göra det specifikt tillsammans med just den målgrupp som analyschefen tar upp, utrikesfödda kvinnor som fastnat i långtidsarbetslöshet.

Att denna grupp kommer ut på arbetsmarknaden, lär sig svenska, får en motbild till den patriarkala struktur de ofta är uppvuxna i och kan försörja sig själva är centralt för att bryta utanförskapet i många av våra utsatta områden. Effekterna märks inte bara för kvinnorna själva utan också för deras familjer. Starka, självständiga och välintegrerade mammor är som vi ser det ett av de viktigaste verktygen för att motverka rekrytering till kriminella gäng.

Viktiga verktyg i den här typen av samverkan har varit olika gemensamma projekt och insatser som exempelvis den förstärkta arbetsträningen. I den får deltagarna möjlighet att hitta och utveckla sin arbetsförmåga i sin egen takt och i anpassade arbetsuppgifter med handledning av människor som själva har erfarenhet av livet långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa insatser bortprioriteras idag likaväl som det långsiktiga stödet av en engagerad handläggare, SIUS-konsulent eller andra specialistfunktioner inom AF.

Samma sak sker med stöd till anpassade anställningar i form av lönebidrag där myndigheten lämnar tillbaka stora summor av de avsatta medlen. Detta eftersom politiker och beslutsfattare låtsas att gruppen arbetssökande ser ut på ett helt annat sätt än den faktiskt gör och därför prioriterar anvisning till upphandlade matchningsaktörer. Sen fortsätter låtsasleken med att lägga skulden på uteblivna resultat efter upphandlade matchningstjänster på bristande motivation hos den arbetssökande istället för att fundera på om insatsen är anpassad utifrån behoven.

Vår fasta övertygelse när vi möter människor i våra verksamheter är att alla vill, kan och ska få möjlighet att arbeta 100 % av sin egen förmåga. Detta är vår arbetslinje och det som ligger till grund för att våra företag överhuvudtaget finns. Vi finns till för att vara en del av en inkluderande arbetsmarknad där människor som av olika skäl har svårt att hitta och behålla en plats på arbetsmarknaden får möjlighet till anpassade anställningar där de kan jobba 100 % av sin förmåga.

Vi arbetsintegrerande sociala företag, ASF, står redo att tillsammans med Arbetsförmedlingen vända på fler stenar för att bryta långtidsarbetslöshetens utanförskap men – It takes two to tango!

 

TEXT: Ulrica Person och Christina Merker-Siesjö.

 

 

Arkiv