Skip to content

Aktuellt

for asf_button

För ASF

for offentlig sektor_button

För offentlig sektor

for naringsliv_button

För näringsliv

asf-listan_button

ASF-listan

Vad händer i reformeringen av Arbetsförmedlingen och vad gör Skoopi i de frågorna?

Hela reformeringen av arbetsförmedlingen känns i mångt och mycket som Lorrysketcherna med uppfinnaren från Sundbyberg som hade en massa i eget tycke brillianta idéer men som efter att de ifrågasatts landade i – Tänkte inte på det! Tyvärr ha den här reformeringen genomförts och fått stora konsekvenser för både oss och målgruppen innan politiken och AF själva landar i ett – Tänkte inte på det! Visst hopp finns dock om att de nu är på väg dit.

Civilsamhälleslyftet

Skoopi gjorde v 6 tillsammans med FREMIA en skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet och riksdagens arbetsmarknadsutskott där vi beskrev vår syn på den reformerade arbetsförmedlingens roll i den ökande långtidsarbetslösheten hos framförallt personer med nedsatt arbetsförmåga.
Det här skrev vi tillsammans.

Vi förde där också fram ett förslag på en satsning på ett “Civilsamhälleslyft” med riktade medel för förstärkt arbetsträning och lönebidrag för utveckling i anställning hos ASF och civilsamhällsaktörer.

Skrivelsen och förslaget följdes upp med debattartiklar och direktkontakter med AF nationellt.

Uppdrag från regeringen till Arbetsförmedlingen

V 9 kom det ett särskilt uppdrag från regeringen till arbetsförmedlingen om att analysera och redovisa behov hos långtidsarbetslösa som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Kanske hade vårt inspel och idoga nötande på ledamöter i arbetsmarknadsutskottet om att utbildning inte är lösningen för den här gruppen haft betydelse för att det uppdraget nu kom.

Tyvärr ska det inte återrapporteras förrän om ett år men vi kämpar för att få vara en aktiv part i det arbetet.


Regionala och lokala debattartiklar

Under Januari och Februari har flera lokala och regionala tidningar publicerat debattartiklar som Skoopi riks tagit fram en grund till, och som sedan anpassats för lokala förhållanden med lokala ASF som undertecknare.

Dialog mellan Arbetsförmedlingen och idéburna aktörer

Arbetsförmedlingen har bjudit in till en dialog kring hur samverkan mellan dem och ídéburna aktörer ska går till. Skoopi har en plats i det forumet där den första träffen varit och nästa är i 17/3.

Skoopi:s linje är att vi behöver ett forum för konkret diskussion kring tolkning och handläggning av insatser som förstärkt arbetsträning och olika typer av lönebidrag där vår röst får möjlighet att höras och få betydelse så det inte blir arbetssätt som begränsar våra möjligheter att vara en resurs för målgruppen.

Anvisningarna till Samhall

AF har nu återrapporterat på uppdraget från regeringen gällande anvisningarna till Samhall. Där framkommer bland annat att 40% av handläggarna anser att det inte är rätt målgrupp som kommer till Samhall samt att det i stor del av besluten saknas motivation till varför personen anvisas till Samhall. Det senast är ju väldigt anmärkningsvärt anvisning till Samhall bara ska användas när alla andra alternativ är uttömda.

Arbetsförmedlingens arbete mot arbetslivskriminalitet slår mot våra medlemmar

I sitt arbete mot arbetslivskriminalitet vill Arbetsförmedlingen kunna avslå stöd när alla anställningar i ett företag finansieras med stöd från arbetsförmedlingen Ett sånt förbud skulle ju slå oerhört hårt mot våra medlemmar.
Vi söker därför kontakt med arbetsförmedlingen gällande detta.

Upphandlingen Stege till Arbete är överklagad

Upphandlingen Steg till Arbete är överklagad av ett medlemsföretag och tillfälligt stoppad.

Vi hoppas få in en debattartikel kring detta också då kraven i upphandlingen omöjliggör för ASF bli leverantörer.

Arbetsförmedlingens uppdelning av handläggare var inte någon bra idé

Arbetsförmedlingen har nu kommit på att det vi skrikit om från dag ett gällande uppdelningen av handläggare i arbetsgivar- och arbetssökandespår inte var nån bra idé. En ny omorganisation ska därför genomföras av myndigheten vilket sannolikt kommer att göra allt rörigt igen.
Gällande KROM så börjar arbetsförmedlingen och politiken även där se att utformningen av tjänsten inte är så bra för vår målgrupp. Nu ska den också göras om då det t ex inte blir möjligt att få full resultatbonus för en 4 månaders anställning med hög lönesubvention.

Detta varnade vi för redan i vårt svar på den RFI som gick ut innan upphandlingen av KROM. Ett system där bonusen överstiger kostnaden för en nonsens-anställning med hög lönesubvention i 4 månader inbjuder till tyvärr till fusk.

Arbetsförmedlingens handläggarstöd för lönebidrag

I höstas ändrade arbetsförmedlingen i sina handläggarstöd för lönebidrag så att det inte längre är möjligt för lönebidrag för den som varit med och startat företaget och inget undantag görs för ASF. Detta gör det ju omöjligt för personer med funktionshinder att själva ta makten av sin försörjning och är därför djupt diskriminerande mot funktionshindrades möjligheter till företagande.

De avslag som nu är aktuella utifrån den skrivningen innebär också en kränkning av föreningsrätten då det i de här två fallen handlar om ekonomiska och ideella föreningar.

Skoopi jobbar med frågan nationellt och stöttar även överprövningen av avslagen.

Ulrika Person
ASF Lyfter – Arbetsmarknadens Parter

ASF Lyfter - Skoopi och Europeiska Socialfonden

Arkiv