Skip to content

Aktuellt

for asf_button

För ASF

for offentlig sektor_button

För offentlig sektor

for naringsliv_button

För näringsliv

asf-listan_button

ASF-listan

Skoopis ASF-kriterier

Asf Lyfter

Skoopis ASF-kriterier

Arbetsintegrerande sociala företag, eller ASF som vi säger, är företag vars främsta syfte är att erbjuda arbete åt människor som har svårt att få en plats på arbetsmarknaden. 
Våra ASF är inkluderande arbetsplatser där personer med olika typer av svårigheter erbjuds hållbara anställningar. 

De är alla fristående från offentlig sektor och är istället just företag som säljer varor och tjänster. Hos oss ägs företagen av eller har en hög grad av inflytande från medarbetarna. 

Eftersom huvudsyftet är att skapa arbete och delaktighet i arbetslivet återinvesteras eventuell vinst i den egna verksamheten. På så vis kan ännu fler ta plats i arbetslivet.

Det kallar vi samhällsnytta på riktigt!

Arbetsintegrerande sociala företag

ASF definition

Skoopi:s definition

Tillväxtverkets beskrivning av vad ett ASF är har genom åren visat sig lämna utrymme för tolkningar. I Tillväxtverkets rapport ”Sociala företag i Sverige – Kartläggning och dialog om definition” från februari 2021 uppmanas branscherna att själva definiera sig. Syftet med nedanstående kriterier är därför att beskriva Skoopi:s syn på vad ett ASF är. Kriterierna ligger även till grund för styrelsens bedömning vid ansökan om medlemskap i Skoopi samt för den certifiering vi erbjuder.

Definitionen är antagen av styrelsen 21-03-31 efter remissbehandling bland medlemmarna.

1. ASF driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv.
 • Företagets främsta syfte är social och yrkesmässig integration av målgruppen – personer som pga funktionsnedsättning eller av andra skäl har svårt att komma in  och få fäste på arbetsmarknaden.
 • Ett ASF har som ambition att skapa hållbara anställningar i företaget för personer ur ovanstående beskrivna målgrupp.
 • Företag som under en längre tid enbart bedriver praktik, arbetsträning och motsvarande utan att ha anställd ur denna målgrupp är därför inte att betrakta som ASF.
2. ASF skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
 • Det måste finnas ett strukturerat och nedskrivet förhållningssätt till hur delaktigheten fungerar på företaget.
 • Det ska dokumenteras hur delaktigheten implementeras vid introduktion av nya medarbetare, under företagets drift, samt gällande viktigare styrelsebeslut.
 • Ett ASF har som ambition att skapa möjligheter till delägande och medlemskap för medarbetarna.
3. ASF återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
 • Ett ASF är ett icke-vinstutdelande företag oavsett företagsform.
  Det är möjligt att solidariskt stödja medarbetarna/medlemmarna med avsättning (överskott) innan bokslut till t ex julbonus eller extra pensionsavsättning.
 • Ett ASF eftersträvar låg lönespridning och att den högsta lönen i företaget bör inte överstiga 2,5 gånger den lägsta lönen beräknat på heltid.
 • Ett ASF kan använda vinst/sitt överskott i fastställt bokslut till att stödja och utveckla annan arbetsintegrerande verksamhet utanför den egna organisationen.
4. ASF är organisatoriskt fristående från offentlig sektor.
 • Ett ASF har alltid ett eget organisationsnummer och kan aldrig ha offentlig sektor som ägare.
 • Det organisatoriska friståendet från offentlig sektor innebär att handledare som är anställda av offentlig sektor inte har något inflytande över ekonomi och styrning av företaget. De handleder alltid på uppdrag av företagets ledning.