Skip to content

Aktuellt

for asf_button

För ASF

for offentlig sektor_button

För offentlig sektor

for naringsliv_button

För näringsliv

asf-listan_button

ASF-listan

ASF Lyfter

Versamheten, mål och resultat.

Verksamheten

I projektet ASF Lyfter fokuserar vi på 8 utvecklingsområden som alla ska bidra till att ASFen i Sverige får bättre förutsättningar att lyfta. De 8 utvecklingsområdena är uppräknade och förklaras kort här nedan.

Mål

Vi vill uppnå en ökad kunskap och tydlighet i vad ett ASF är och har att erbjuda både målgrupp och samhälle. Att stärka ASF företagens kvalitativa processer för ökad tillväxt.

Att öka kunskapen om varandras pusselbitar inom den social ekonomin i syfte att stärka samverkan mellan olika aktörer.

ASFens roll på arbetsmarknaden och i samverkan med andra  ska tydliggöras och stärkas.

Resultat

Vi menar att vi har nått framgång när:

• Vi har nått en samsyn med arbetsmarknadens parter kring vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att ASF ska bli en större del av en inkluderande arbetsmarknad.

• Genom en plattform tydliggjort vilka olika möjligheter som finns för målgruppen och vad olika aktörer inom civilsamhället har att erbjuda i sina olika styrkor och särarter.

• ASF via kvalitativa insatser har stärkts och kan visa på att omsättningen bygger på affärer och inte främst på arbetsträning

• Samtliga parter har stärkts i sin kunskap kring de horisontella principerna och det transnationella utbytet har givit konkret kunskap om vad som ger ökad access till arbetsmarknaden.

• Aktörer vill och genom en lista har lätt att hitta ett ASF för att göra samhällsnyttiga affärer med.

• En framtagen struktur finns genom ASF konsortier eller Skoopi distrikt i hur att stödja ASF i kvalitativa processer.

• Ett internt sälj- och organiseringsstöd för Skoopis medlemsföretag finns på plats med utbildning, underlag och mallar.

• En digital marknadsplats finns där den som vill göra samhällsnyttiga affärer enkelt kan hitta ASF företagen och befintliga säljorganisationer, som tex. Social Trade för att göra gemensamma affärer.

• Ett verktyg finns för att kommunicera den samhällsnytta som skapas via en kedja av värden och insatser från arbetsträning till anställning

• Fler ASF hittar vägar till finansiering av utvecklingsinsatser

• Mikrofonden får tillgång till mer kapital genom tydlighet i vad insatt kapital ger för social avkastning.


Utvecklingsområden inom ASF Lyfter

ARBETSMARKNADENS PARTER

Det är viktigt att de fackliga organisationerna förstår vår särart och att övriga företag i samhället inte ser oss som ett hot. Vår önskan är att omgivningen både förstår vår position och vill göra affärer med oss.
För Arbetsintegrerande Sociala Företag är det inte bara fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer som utgör arbetsmarknadens parter. Viktiga parter för oss är även offentliga aktörer, exempelvis Arbetsförmedlingen och kommunerna vilka också behöver
begripa vår roll och vår särart. Det vi önskar är att få så bra förutsättningar för ASF som möjligt. Mycket av utvecklingsområdets tid läggs därför på informations- och påverkansarbete gentemot politiker och tjänstemän.
Kontakta mig gärna.

Ulrica Persson
ulrica@skoopi.coop

ASF-LISTAN

Skoopi gör en helt ny sammanställning över landets ASF – arbetsintegrerande sociala företag. Vi kallar den ASF-listan. Syftet är att visa upp rikedomen av arbetsintegrerande sociala företag i Sverige, och att dessa ska vara lätta att hitta för kunder, samarbetspartners, kommuner och andra. Se till att också ert företag finns med på ”Listan”. Kontakta mig gärna.

Marcus Björk
marcus.bjork@skoopi.coop

CERTIFIERINGEN

Certifiera ert ASF
Att certifiera ett AST – Arbetsintegrerande Socialt Företag innebär flera fördelar. ASF:et får en ordentlig genomlysning av verksamheten och kvalitetssäkrar att det finns en bra organisation för att göra goda affärer. De säkerställer delaktighet och egenmakt hos deltagare och personal. En certifiering blir också en garant gentemot kunder och samarbetspartners att ASF:et bedriver en sund och livskraftig verksamhet. Skoopi har utvecklat en modell som tydligt visar vilka krav som ställs vid kvalitetssäkring av ASF, certifiering enligt SIS WA 10:2021.
Kontakta oss gärna.

Jan Forslund
jan@skoopi.coop

Caroline Fella
caroline.fella@skoopi.coop

ATT BLI ETT ASF

Hör av er till oss om ni vill veta om ert företag uppfyller kriterierna för att få kalla sig ASF, arbetsintegrerande socialt företag. Det kan vara så att ni uppfyller kriterierna men saknar skrivningar för att visa detta. Behöver ni hjälp på vägen, hör av er.
Kontakta oss gärna.

Anna Ytell
anna.ytell@skoopi.coop

Lena Carlbom
lena.carlbom@skoopi.coop

mobil: Anna 073-8131233  och Lena 070 34 73415 (måndagar och torsdagar passar bäst för oss)

FINANSIERING

Många ASF har svårt att hitta finansiering. De upplever att bankerna inte förstår deras typ av företagande. Många försöker inte ens få banklån, utan lever istället med en konstant kassabrist. Detta vill vi råda bot på. Fler ASF behöver lånemöjligheter. Men det gäller att hitta rätt bank och att ge banken den information de vill ha. Vi försöker också hitta andra typer av finansiering. Hör av er om ni behöver finansieringslösningar. Eller om ni har goda och mindre goda lösningar på finansiering. Vi behöver öka den samlade finansieringskompetensen.
Kontakta mig gärna.

Helen Curry
helen.curry@skoopi.coop

EFFEKTMÄTNING

Att kunna påvisa att ens verksamhet bidrar positivt till samhället blir allt viktigare för arbetsintegrerande sociala företag – för att få kunder, samarbetspartners och investeringar, men också för att själva veta att vi är på rätt väg och gör bra insatser. I ASF Lyfter satsar vi på att förbättra effektmätningen för vår sektor. Det gör vi bland annat genom att ta fram och sammanställa fakta om de samhällsnyttiga effekter som ASF skapar. Vi sprider kunskap om detta genom att delta i framtagandet av en ny svensk standard för effektmätning tillsammans med bland andra Svenska Institutet för Standarder och föreningen Effektfullt.
Kontakta mig gärna.

Ylva Lundkvist-Fridh
ylva.lundkvistfridh@skoopi.coop

KOMPETENSUTVECKLING

Vi utvecklar utbildningar för att öka kompetensen hos landets ASF. Det handlar både om teoretiska och mycket praktiska utbildningar. Den grundläggande idén för våra utbildningar är att ”ASF utbildar ASF”. Vi vill sprida den kompetens som byggts upp inom ASF:en, så att fler kan lära av det som fungerar. Uppdraget innefattar även att fokusera på de ”horisontella principerna”, jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och hållbar utveckling.
Kontakta mig gärna.

Roger Kangas
Roger.kangas@skoopi.coop
Tel: 070-673 38 07

NATIONELL SÄLJORGANISATION

Vi vill skapa en digital marknadsplats för ASF företagen som är sammankopplad med Listan över landets ASF. Målet är att göra ASF-företag och säljagenturer som Social Trade mer synliga för kommuner och företag som vill göra affärer med tydlig samhällsnytta. Vi vill också skapa en digital kompetensplattform med beskrivningar, mallar och filmer kring lönsamma affärer för ASF – både genom upphandling, avtal och IOP.
Kontakta mig gärna.

Marie Pettersson
marie.pettersson@skoopi.coop

Processledare

Blekinge

Louise Sandholm Lindell
louise.sandholm-lindell@skoopi.coop
Tel: 073-4292165

Dalarna

Ann-Louise Eklund
ann-louise.eklund@skoopi.coop
Tel: 072-0633996

Gotland

Eva Carlsson 
eva.carlsson@skoopi.coop
Tel: 070-5650182

Gävleborg

Anna Ytell
anna.ytell@skoopi.coop
Tel: 073-0944255

Halland och Skåne

Lena Carlbom
lena.carlbom@skoopi.coop
Tel: 070-3473415

Jämtland

Tore Hansson
tore.hansson@skoopi.coop
Tel: 070-5251207

Jönköping

David Wallenberg
david.wallenberg@skoopi.coop
Tel: 073-5429109

Kalmar

Sonja Hedman Folke 
sonja.hedman-folke@skoopi.coop
Tel: 070-6262105

Kronoborg

Barbro Holmgren Lange
barbro.holmgren-lange@skoopi.coop
Tel: 070-8883834

Norrbotten

Ulla Revholm
ulla.revholm@skoopi.coop
Tel: 0768-369992

Stockholm

Bosse Blideman
bosse.blideman@skoopi.coop
Tel: 0705-176176

Södermanland

Michael Bergman
michael.bergman@skoopi.coop
Tel: 0727-115582

Uppsala

Hanna Rådberg
hanna.radberg@skoopi.coop
Tel: 070-2856924

Värmland

Johan Holst
johan.holst@skoopi.coop
Tel: 073-0423707

Västerbotten

Göran Forsberg
goran.forsberg@skoopi.coop
Tel: 070-5605236

Västernorrland

Lena Schmidt
lena.schmidt@skoopi.coop
Tel: 070-6619328

Västmanland

Caroline Fella
caroline.fella@skoopi.coop
Tel: 072-4038899

Västra Götaland

Pernilla Svebo
pernilla.svebo@skoopi.coop
Tel: 073-6889971

Örebro

Sofia Tungfelt
sofia.tungfelt@skoopi.coop
Tel: 070-3800715

Östergötaland

Lelle Karlsson
lelle.karlsson@skoopi.coop
Tel: 072-9924282