Skip to content

Aktuellt

for asf_button

För ASF

for offentlig sektor_button

För offentlig sektor

for naringsliv_button

För näringsliv

asf-listan_button

ASF-listan

“Certifiering ger egenmakt och kvalitetsstämpel”

Anette Svensson, handledare: “Certifiering ger egenmakt och kvalitetsstämpel”

En vi-känsla där vi-et står för ett humant och lönsamt alternativ till det privata, en metod för att tydliggöra skillnaden mellan socialt och traditionellt företagande.
Det är en effekt som handledaren Anette Svensson på personalkooperativet Rosängen i Örebro ser av certifieringen av arbetsintegrerande sociala företag – ASF.

-Vad gör vi? På vilket sätt? Och varför? Det är frågor som alla ASF-företag borde ställa, säger hon.

Anette Svensson är 55 år och socionom. Hon är dubbel handledare, dels som spindel i nätet när uppdrag och tjänster beställs av personalkooperativet Rosängen i Örebro, och dels som handledare för företag som ska certifieras.

Rosängen har visionen “En plats för alla”. Där arbetar människor som av olika skäl behöver komma igång igen och hitta andra vägar tillbaka till yrkeslivet än de sedvanliga. Andelen deltagare, personer i arbetsrehabilitering, är omkring 65, antalet anställda 45.

-Våra deltagare kan vara utbrända, ha skadat sig i yrkeslivet eller såväl psykiska som fysiska funktionsvariationer, haft en beroendeproblematik, inte varit studiemotiverade i grundskolan – de behöver helt enkelt extra tid för att komma tillbaka eller in på arbetsmarknaden.

Anette liknar det vid styrketräning. Man lägger inte på de största vikterna på en gång – man ökar succesivt.

Snickeri, ateljé, restaurang, snickeri, trädgårdsmästeri, konferensverksamhet, butik, bed & breakfast, vaktmästeri, lokalvård och IT-tjänster tillhör strängarna på Rosängens lyra. Anette är noggrann med att poängtera att verksamheten inte är offentligt finansierad. Rosängen betonar sociala världen men är också ett företag som måste gå runt.

-Vi säljer tjänster, precis som andra privata företag, i vårt fall till Arbetsförmedlingen, kommunen och privata kunder. Vi tävlar om anbud i konkurrens med privata företag. Men vi kan inte klara oss enbart på anbud, vi måste ha en kommersiell verksamhet också. Hur osäkert det är med anbud visades i höstas, när Rosängen tilldelades ett anbud som sedan överklagades av ett annat företag, som själva inte uppfyllde anbudets villkor. Fortfarande har inte frågan avgjorts.

Andra uppdraget

Anette är nu inne på sitt andra uppdrag som handledare för andra företag som genomgår certifieringen. Såväl handledare som revisorer har tidigare genomgått processen för certifiering – och blivit godkända.

Kan du berätta vad certifieringen handlar om?

-Att stämma av så att man uppfyller de krav som ställs för att vara ett certifierat arbetsintegrerande sociala företag enligt SIS-standard. Det finns krav på social och psykisk arbetsmiljö, miljö och hållbarhet, kompetens samt ordnad ekonomi. Löneglappet mellan anställda ska inte vara för stort och företaget ska visa att de bidrar till att skapa arbetstillfällen i den egna eller i annan verksamhet. Ordning och reda, alltså. Och tydliga riktmärken för vad ASF-erna står för. Hennes handledararvode går rakt in i företaget.

-ASF-certifiering är ett jättebra initiativ som SKOOPI projektleder. Det är viktigt att sprida kunskapen generellt om ASF-företag och roligt att höja ribban. Personalkooperativ låter i mångas öron inte som ett “riktigt” företag. Certifieringen höjer vår status och ger en kvalitetsstämpel.

-Det viktigaste är kanske att det bidrar till en ökad känsla av egenmakt, det som på engelska kallas empowerment. Det jobbar jag ju med hela tiden, att se människor växa och att stötta den processen. Som handledare får jag bidra till enhet och tydlighet. Det är roligt.

Varför det?

-Det är roligt och tillfredsställande att kunna vara till hjälp och det tydliggör mitt eget arbete. Jag blir påmind om vikten av att stanna upp och stämma av. Det är lätt att fastna i gamla rutiner, både som anställd och som företag. Vi är ju vanemänniskor som lätt traskar på i gamla fotspår.

Corona och webben hand i handske

Hur var det att handleda online?

-Det var spännande och nytt. Det är jättekul att prova något som jag inte gjort förut. Och med corona så passade det ju bra med upplägget på internet.

Anette och hennes kollegor hade stor nytta av att delta i handledning när de själva genomgick certifieringsprocessen hösten 2019. Som handledare därefter har Anette blivit säkrare på certifieringen, hon känner sig tryggare, vet nu var ribban ska ligga och vill bidra till att fler företag blir certifierade.

-Det mesta blir lättare med handledning.

Anette Svensson

Det mesta blir lättare med handledning, slår hon fast. Den svåraste utmaningen för företaget som ska certifieras är att ta sig tid och att våga satsa.

-Det blir bäst om så många som möjligt är med. Ökad delaktighet är lika med ökad demokrati. Och det vet vi ju: demokrati tar tid – och måste få ta tid.

Certifieringen tar en termin med fyra webbaserade handledningstillfällen. Företagen kan också få stöd av Anette via mail eller telefon. När företaget är klara stämmer utsedda revisorer av så att företaget uppfyller ställda villkor för att bli certifierade. Det är revisorerna som beslutar om godkännande. även revisorerna arbetar på företag som certifierats som ASF-företag.  Genom certifiering sprids erfarenheter, nätverk mellan företagen stärks.

-Det är en del av tanken att vi vill hjälpa varandra. Personalkooperativen brottas med samma problem. Kontakt med andra, sociala och idéburna företag, gör att vi kan stötta varandra, tipsa om anbud – nätverka lönar sig.

Anettes resa

Anette började arbeta på Rosängen 2008. Hon arbetade tidigare med försörjningsstöd och ville pröva något annat. Det blev en öppning, ett vikariat som utvecklades till en anställning.

– Jag kommer närmare deltagarna här, närmare människan, och är inte lika låst av kontoret som när jag satt på en myndighet.

Uppsving för personalägda företag

Den kooperativa modellen har, ser Anette, rönt ett större intresse hos politikerna under senare år.

-Intresset spänner över partigränserna och det finns consensus om att man vill ge sociala företag större möjligheter att konkurrera på marknaden.  Även i riksdag och regering ses sociala företag som något gott.

Vad kan corona innebära för sociala företag?

Anette säger att det är svårt att sia om framtiden.

-Jag ser ändå en generell trend för ökat intresse för den här sektorn. Under många år har samhället dragit åt det individualistiska hållet, gått från demokrati till andra värden. Det har varit skrämmande. Nu hoppas jag att pendeln svänger åt andra hållet.

Corona kan, avslutar Anette, bidra till denna pendelrörelse. Själv bidrar Anette, varje dag, genom att gräva där hon står.


Not:

• SIS, Svenska institutet för standarder, är en fristående ideell förening med medlemmar från privata och offentliga organisationer, till exempel företag, myndigheter och frivilligorganisationer. SIS utformar best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ett smart hållbart samhälle. SIS verkar i internationella nätverk som ISO.

  • www.rosangen.se
  • Sök till certifieringen före den 4 september 2020 via www.skoopi.coop
  • SKOOPI:s certifiering enligt SIS-standard genomförs med i samarbete med ASF-Akademin och med stöd från våra partners #KFO #Tillväxtverket #Coompanion #ASFakademin #Arbetsförmedlingen och #Europeiskasocialfonden.

 


Arkiv